Blijf lid!

AmFiBi-lidmaatschap verlengen

Bent u al lid van AmFiBi? Voor slechts €10 per jaar kunt u blijven genieten van alle voordelen die lidmaatschap van de vereniging u biedt. Verlengen is simpel: u hoeft enkel het onderstaande formulier in te vullen!

Gegevens student

Voorletters (A.B.C.):

Voornaam:

Achternaam:

Geboortedatum (dd-mm-jjjj):

E-mailadres (UvA):

E-mailadres (persoonlijk):

Studentnummer:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:
-

Gegevens rekeninghouder

Voorletters (ABC):

Achternaam:

Plaats bank (indien geen Girorekening):

Rekeningnummer:

Voer de volgende code in ter controle:
captcha

Hierbij machtigt ondergetekende AmFiBi het totale bedrag van het lidmaatschap van zijn of haar bank- of girorekening af te schrijven. Het betreft een doorlopende, jaarlijkse machtiging. Ieder collegejaar zal in de maand oktober het bedrag van €10,00* worden afgeschreven. Het lidmaatschap kan slechts schriftelijk worden opgezegd. De opzegging dient voor 1 augustus van dat collegejaar te geschieden. Ondergetekende zal er zorg voor dragen dat het saldo van de betreffende rekening voor afschrijving van het bedrag toereikend zal zijn. Ondergetekende is verplicht om wijzigingen die betrekking hebben op bovenstaande gegevens schriftelijk te melden aan AmFiBi.


* Persoonsgegevens zullen niet zonder toestemming van de student aan derden worden verstrekt.
* Wijzigingen in lidmaatschapsgelden zijn voorbehouden. Deze zullen tijdig aan u bekend worden gemaakt.
* Na afschrijving van het bedrag geldt een storneringstermijn van 60 dagen.

Menu Title